1. Rekisteri
Yyterin Kylpylähotelli Oy, Sipintie 1, 28840 Pori, sijaitsevan kiinteistön ja ulkoalueen kameravalvontajärjestelmä.

2. Rekisterin nimi
Virkistyshotelli Yyteri kameravalvontarekisteri

3. Rekisterinpitäjä
Yyterin Kylpylähotelli Oy, Sipintie 1, 28840 Pori

4. Yhteystiedot
Virkistyshotelli Yyteri, vaihde: 02 6285300, www.virkistyshotelli.fi

5. Rekisterin vastuuhenkilöt
Yyterin Kylpylähotelli Oy, Lauri Turtola

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia, että kameravalvontajärjestelmää käytetään asianmukaisesti mm. tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, huolehtii järjestelmän tietosuojauksesta ja huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille annetaan riittävä koulutus.

6. Rekisteriasioita hoitavat
Rekisterin käytöstä ja teknisestä ylläpidosta vastaa Yyterin Kylpylähotelli Oy

7. Yhteystiedot
Lauri Turtola, +358 40 187 0867, lauri.turtola@virkistyshotelli.fi

8. Rekisterin käyttötarkoitus
Järjestelmään kerätään tietoja, joita Virkistyshotelli Yyteri tarvitsee Sipintie 1:ssä sijaitsevan kiinteistön ja liiketoiminnan ylläpitäjänä käyttäjiin, asiakkaisiin, henkilökuntaan ja omaisuuteen kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemisessä ja aiheutettujen vahinkojen vastuukysymysten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä Virkistyshotelli Yyterin henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

9. Rekisterin pitämisen peruste
Järjestelmän avulla Yyterin Kylpylähotelli Oy voi huolehtia henkilöturvallisuudesta, kiinteistössä tapahtuvan liiketoiminnan turvallisuudesta, kiinteistön kunnon ja järjestyksen ylläpidosta ja vahinkojen aiheuttaneiden vastuuseen saattamisesta. Järjestelmään kerätään tietoa vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisista kohdista.

10. Rekisterin tietosisältö
Järjestelmään rekisteröityy niiden henkilöiden kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1:ssä sijaitsevan kiinteistön:

allasosastolla
ulkoalueilla
tavarakulun sisäänkäynnissä
kiinteistön sisäänkäynneissä
aulatiloissa, alakerran kahvilassa ja yläravintolan aulassa

Nauhoitus säilytetään enintään 3 kuukautta. Mikäli säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan.

11. Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisena tietolähteenä ovat kiinteistön valvontakamerat, joiden vaikutusalueelta tiedot kerääntyvät.

12. Yhdistäminen muihin henkilörekistereihin
Kameravalvontajärjestelmästä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

13. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään. Tietoja luovutetaan vain poliisille niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.

14. Rekisterin käyttö
Kylpylän allasalueen kameravalvonta on reaaliaikaisesti vastaanoton seurannassa. Muutoin rekisteriä käyttävät ne henkilöt, joille toimitusjohtaja on myöntänyt käyttöoikeuden.

15. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin
Kameravalvontajärjestelmä ei ole yhteydessä muihin rekistereihin.

16. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmän tietokone on sijoitettu lukittuun tilaan, johon on pääsy vain turvallisuuspäällikön määräämillä henkilöillä. Jokaiselle rekisterin käsittelyyn turvallisuuspäällikön oikeuttamalle henkilölle on annettu oma yksilöllinen käyttäjätunnus.

17. Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävitys
Järjestelmän tallennusaika on maksimissaan kolme kuukautta. Tämän jälkeen järjestelmä tallentaa uuden tiedon vanhan nauhoitteen päälle. Tallenteesta voidaan ottaa tallenne tietyltä aikaväliltä talteen, jos on ilmoitettu tapahtuneeksi rikos, jonka selvittämiselle tallenteesta voi olla hyötyä. Tallenteet otetaan erilleen vain mikäli, niiden säilytysaika on menossa umpeen tai mikäli niitä on pyydetty viranomaiskäyttöön.

18. Rekisteröidyn informointi
Nauhoittavasta kamaravalvonnasta on ilmoitus sisäänkäyntien yhteydessä. Järjestelmää koskeva rekisteriselostus on nähtävissä Virkistyshotelli Yyterin vastaanotossa sekä rekisterin vastuuhenkilöllä. Rekisteriseloste on nähtävissä yrityksen www-sivuilla www.virkistyshotelli.fi

19. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilöltä. Kirjallisen tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tarkastusoikeus toteutetaan kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

20. Tiedon korjaaminen
Rekisteri sisältää vain kameran nauhoittamaa tietoa, jossa ei yleensä voi olla virheellistä tietoa. Vaatimukset tiedon korjaamiseksi voi esittää rekisterin vastuuhenkilölle.

21. Rekisterihallinto
Rekisterin vastuuhenkilö päättää:

rekisterin käytöstä, tietosisällöstä ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä,
rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tietojen korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta
rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään
rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä.
näiden raportoinnista Rekisterin vastuuhenkilölle tai hänen erikseen nimeämälleen henkilölle.

23. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot
PL 315, 00181 Helsinki
puh. 010 36 66700 (vaihde)
puh. 010 36 16670 (neuvonta klo 9.00 – 15.00)
telefax 010 36 66735
www.tietosuoja.fi